Neem contact op:088 430 30 76
Woonarken - Plezierboten - Zeilboten - Woonboten - Jachten - Binnenvaartschepen
Afbeelding 1 Afbeelding 2

Schade aan uw boot? Neem uw eigen contra-expert in de arm!
Bij het zinken van een vaartuig moet direct gehandeld worden. Laat u niet opzij zetten door de maatschappij-expert en schakel direct na constatering uw eigen contra-expert in. Het bezit van een boot brengt ongewild risico van schade met zich mee. denk aan zinken, brand, aanvaring, stranding, motorstoring, diefstal of inbraak.  

Zodra er schade aan uw boot ontstaat meldt u dit direct aan uw verzekeringsmaatschappij. Deze zal op haar beurt een eigen of externe schade-expert benoemen die de schade aan uw boot zal vaststellen en een onderzoek naar de schadeoorzaak zal verrichten. De uitkomst is geheel afhankelijk van diens mening over schadeomvang en al dan niet gedekte schadeoorzaak en interpretatie hiervan door uw verzekeraar.

Waarom een contra-expert?
Verzekeringsmaatschappijen werken met eigen experts of  expertisebureaus waarmee een vaste relatie wordt onderhouden. Het spreekt voor zich dat deze expertisebureaus in grote mate omzetafhankelijk zijn van de verzekeraar en aan deze opdrachten hun bestaansrecht ontlenen. Dat dit op gespannen voet staat met het begrip 'onafhankelijk' spreekt voor zich. Maar juist een objectieve benadering van uw schade is, behoudens kennis, de hoofdvoorwaarde voor correcte afwikkeling. In dit schadeafwikkelingsproces bent u, als niet ervaringsdeskundige, de onderliggende partij, terwijl ook in de polis genoemde begrippen als dagwaarde, onvoldoende zorg en bewijslast, ruimte laten voor eenzijdige interpretatie. Waarborg voor correcte schadeafwikkeling is gelijkwaardigheid van partijen, waarbij uw recht op passende schadeloosstelling voorop staat. In dit proces is inschakeling van een eigen contra-expert, met deskundigheid van de materie en procedure, van onderscheidend belang.

Wat is de taak van de contra-expert?
Het is bij veel schadegevallen van belang al in een vroeg stadium uw eigen expert in te schakelen. Deze schade-expert treedt dan namens u op als contra-expert. Het is de taak van uw contra-expert het claimbedrag samen te stellen, en met benodigde onderbouwing voor te leggen aan de door de maatschappij benoemde expert, en waar nodig bij te sturen. Schadeopname vind bij voorkeur plaats in gezamenlijkheid met de door de maatschappij benoemde schade-expert, ook indien door hem de schade reeds eerder werd opgenomen. Bevindingen worden uitgewisseld en getoetst zodat een geschil van inzicht reeds vroegtijdig aan het licht treedt en zo nodig corrigerend kan worden gehandeld. Uw eigen contra-expert kent het vakjargon van zowel de watersporters als dat van de verzekeraars en experts, de door hen gehanteerde schadeprotocollen, als ook de vele kleine lettertjes in de polis. Dit voorkomt onduidelijkheid of onbegrip bij beide partijen. De contra-expert is uw adviseur voor het gehele traject van schademelding tot betalingserkenning, U heeft hier dus geen omkijken meer naar, en belangrijker nog, U weet uw schademelding professioneel begeleid. Indien de experts er onderling niet uitkomen zal een (vooraf overeengekomen) 3e deskundige, de zogenoemde Arbiter, de stellingen van beide experts beoordelen en een bindend advies geven. Echter, ook in geval van een gerechtelijke procedure, met voorbijgaan aan arbitrale regeling, zullen de door uw advocaat aangevoerde argumenten onderbouwing behoeven van een deskundigenrapport.

Onafhankelijkheid gewaarborgdontketend
Veel bedrijven schermen met de term onafhankelijkheid, maar zijn zij dit ook? De definitie van 'onafhankelijk' volgens de Dikke Van Dale is: 1. "van niemand afhankelijk, aan niemand ondergeschikt of onderworpen, in doen en late, 2. "niet in iemands macht of ter zijner beschikking staande" en 3. "niet door iets bepaald of geregeld wordende". De defintie van 'onafhankelijheid': "zelfstandigheid, vrijheid, vrijheid van vreemde inmenging of overheersing". Een aantal onder eigen naam opererende expertiseorganisaties zijn geheel in handen van verzekeraars als aandeelhouder. Het enige register van experts in Nederland, het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts), bestaat voor een groot deel uit bestuur en leden (organisaties en individuele experts) als verzekeraars en bij of voor verzekeraars werkzame experts, zodat ook de titel Register Expert (re) geen waarborg is voor onafhankelijkheid. Wij zijn geheel onafhankelijk van verzekeraars en kan dus iedereen zonder 'conflict of interest' met contra-expertise ten dienste zijn.

Is het inschakelen van een contra-expert duur?
Nee, wij rekenen lage tarieven ten opzichte van de markt. Na uw aanvraag en ontvangst van beschikbare stukken doen wij een haalbaarheidsonderzoek en stellen wij een raamofferte voor u op zodat u van te voren weet waar u aan toe bent. Een exacte inschatting van tijd voor een contra-expertise is niet te geven omdat dit afhankelijk is van soort schade, uitwisselingsbereidheid van maatschappijexpert en aansturings- c.q. betalingsbereidheid van de verzekeraar voor de door hun ingeschakelde expert extra te plegen inspanning. Sommige verzekeraars dekken de kosten voor contra-expertise geheel, andere deels en weer anderen geheel niet, zie overzicht vergoeding contra-expertise. Indien een verzekeraar de kosten voor contra-expertise niet dekt, en u na contra-expertise of arbitrage door een 3e deskundige in het gelijk bent gesteld, dan kunt u deze kosten verhalen op uw verzekeraar middels artikel BW 6:96.